DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CP GIY PHÉP LÁI XE

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu)

Nơi cư trú

Đã có giấy phép lái xe

Lp, Khóa

Hạng giấy phép lái xe đưc cấp

Ghi chú

Hạng

Ngày trúng tuyển