TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/ORGANIZATION)

SỐ (No):……../……..-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness

V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for issuance of work permit for foreign employee 

........ngày.....tháng.....năm........

......date.......month........year......

 

Kính gửi:...................................................................................................................................

               To:

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: .........................................................................................................

Name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:………………………………………………………………...................

Form of enterprise/organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………................................người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:…………………………………………….............................……người

Number of foreign employees

4. Địa chỉ: ...................................................................................................................................

Address:

5. Điện thoại: ..............................................................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ........................................................................................

Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: ........................................................Ngày cấp: ...................................................

Place of issue                                                           Date of issue      

8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..............................................................................................

Fields of business:

Đề nghị: ................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as below

9. Họ và tên: ..................................................10. Nam (M) Nữ (F) ..................................................

Full name

11. Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................

Date of birth (DD-MM-YY)

12. Quốc tịch hiện nay: .........................................................................................................

Nationality                           

13. Số hộ chiếu .................................................14. Ngày cấp: .............................................

Passport number                                                                  Date of issue

15. Cơ quan cấp: ..........................................16. Thời hạn hộ chiếu: ...................................

Issued by                                                                               Date of expiry

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ...................................................................................

Professional qualification (skill)

18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Working at enterprise, organization

19. Địa điểm làm việc: ............................................................................................................

Working place

20.Vị trí công việc: .................................................................................................................

Job assignment

21. Thời hạn làm việc từ ngày ......tháng........năm........đến ngày.......tháng.......năm.............

Period of work from ......................................................... to ..................................................

 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

..........................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

First working place

Vị trí công việc: ...........................................................................................................................

Job assignment:

Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../.................................

Period of work from ....................To.................

- Nơi làm việc lần 2:………………………………………………………………………………............

- Nơi làm việc lần: ........................................................................................................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: .........................................................................................

Last or current working place

+ Vị trí công việc: .........................................................................................................................

Job assignment:

+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../...............................

Period of work from ......................................To............................................................................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: …………………

Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions

24. Lý do ông (bà) ...........................................làm việc tại Việt Nam: .........................................   

The reasons for Mr. (Ms.)                                          working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ……………………………………………..................................

Times of residence in Viet Nam:..................times

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu đơn vị

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

On behalf of enterprise/organization

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)