Mẫu B13   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO HỌC TẠI (2)

 

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tên ..(2)………………………………………………………..…………………..

……………………………………………………………..………………………

Thuộc tổ chức tôn giáo:…………………………………………………………..

Đề nghị cho người nước ngoài theo học tại trường với nội dung sau:

TT

Họ và tên

Quốc tịch

Lý do theo học

Thời gian theo học

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Kèm theo đề nghị gồm: Bản sao hộ chiếu của người nước ngoài đăng ký theo học được dịch sang tiếng Việt có chứng thực; các giấy tờ liên quan theo quy định tuyển sinh của nhà trường. 

>> Xem thêm:  Sinh viên hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng tại Công ty Luật Minh Khuê

 

 

                        TM. BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

                        (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

(1) Địa danh nơi đặt trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

(2) Tên trường đào tạo.

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam ?