Mẫu B6     

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

………..(1), ngày……tháng……năm……

 

 

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO

 

 

Kính gửi: (2) ……………………………………………………………………

Tên tổ chức (chữ in hoa):……………………..………………………………...

Tên tôn giáo: …………………………………………………………………..

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo hoạt động năm (Mẫu số 16)

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức: (3)………………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):….…………………………………..…………

Trụ sở chính: …………….………..……………………………………………

Người đại diện:

Họ và tên: ………………Tên gọi khác……………Năm sinh………….

Giấy CMND số:……………..Ngày cấp:…………Nơi cấp:……………

Chức vụ trong tổ chức (nếu có):…………………………………….…..

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo số:…../….. ngày cấp: ../……./…

Cơ quan cấp:……………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 15)

Số lượng tín đồ:…………………..…………………………………………….

Phạm vi hoạt động:………………..……………………………..……………..

Cơ cấu tổ chức:………………..…………………………………….………….

 

Kèm theo văn bản gồm: báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo;  giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương, điều lệ của tổ chức.

 

 

 

                                               TM. TỔ CHỨC

                                               (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức.

(2) Thủ tướng Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

 (3) Tên tổ chức đã được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo (bằng chữ in hoa).

 

>> Xem thêm:  Thư xin được tư vấn để kết hôn với người trong ngành công an ?

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Kết hôn khi hai bên khác tôn giáo ?