Mẫu B22   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

 

ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

 NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ

 

Kính gửi: (2) ……………………………………….……………………………...

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:…………………………………………..…………..

Trụ sở chính: ……..………………………………………………………………

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký với nội dung sau:  

>> Xem thêm:  Mẫu đề nghị về việc tham gia khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài (Mẫu B33)

Tên hoạt động tôn giáo:…...…………………………………………………

Nội dung hoạt động:…...………………………………………………………

Người tổ chức:………………….…...…………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………………

Thời gian:……….…………. ……………………………………………………

Địa điểm:…………………………………………………………………………

Dự kiến số lượng người tham dự:…….………..……………………………

Các điều kiện đảm bảo…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 24)

 

 

                      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                         (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

>> Xem thêm:  Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3)