Mẫu B17        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM,

BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

 

 

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

 

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị:………………………….…………........................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

>> Xem thêm:  Danh sách cử tri là gì ? Nguyên tắc, trình tự lập danh sách cử tri ?

Trụ sở chính: ……..…………….………………………………………………...

 

Đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử với nội dung sau:

 

TT

Họ và tên

Tên gọi khác trong tôn giáo

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Phẩm trật

Lý do đề nghị

Phạm vi phụ trách

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo bản đề nghị gồm: tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị.

 

 

 

                        TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

>> Xem thêm:  Ứng cử là gì ? Quy định pháp luật về ứng cử

            (1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

 

 

>> Xem thêm:  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cách thức bầu cử Tổng thống của một số nước ?