Mẫu B17        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM,

BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

 

 

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

 

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị:………………………….…………........................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……..…………….………………………………………………...

 

Đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử với nội dung sau:

 

TT

Họ và tên

Tên gọi khác trong tôn giáo

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Phẩm trật

Lý do đề nghị

Phạm vi phụ trách

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo bản đề nghị gồm: tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị.

 

 

 

                        TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

            (1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.