Mẫu B11        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP (2)

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

 

Tên tổ chức tôn giáo: ….…...……..……………………………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

 

>> Xem thêm:  Sinh viên hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng tại Công ty Luật Minh Khuê

Đề nghị thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo với nội dung sau:

 

Tên trường:………...…..…………………………………………………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): …………………………………………………..

Dự kiến địa điểm đặt trường:………. ……………………………………………

Mục đích:…………………………………………………………………………

Chức năng:…………………….………………………………………………….

Nhiệm vụ:…………………………………………………………………………

 

Kèm theo đề nghị gồm: Đề án thành lập trường.

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức như thế nào ?

 

 

                                         TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                                         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 (1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Tên trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

>> Xem thêm:  Chi phí đào tạo cho người lao động có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không ?