Mẫu B31        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC MỜI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM

 

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

 

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………. ……………Năm sinh……………...

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam ?

Giấy CMND số:…………….Ngày cấp:………..Nơi cấp:………………..

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): ……………………………………………...

Tên tổ chức tôn giáo: …………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế:…..………………………………………………………..

Địa chỉ: ….………………………………………………………………………..

           

Đề nghị về việc mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam với nội dung sau:

 

Tên tổ chức, cá nhân được mời:…………………………………………………..

Mục đích hoạt động:....…………………………………………………………...

>> Xem thêm:  Tư vấn về quyền sở hữu bất động sản đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Nội dung hoạt động:……….…..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Thời gian tổ chức: ………………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức:……………………………………...…………………………

 

Kèm theo đề nghị gồm: Dự kiến chương trình; bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài; danh sách khách mời (họ tên, tên gọi trong tôn giáo, tuổi, địa chỉ, quốc tịch, tôn giáo, chức vụ tôn giáo).

 

 

 

 

          TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

        (Ký, đóng dấu,  ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt nam ?