Mẫu B32   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Người đại diện:

Họ và tên: …………………… …………………Năm sinh………………

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Giấy CMND số:…………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..……

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………...…

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật thường xuyên cho công ty nước ngoài

Tên tổ chức tôn giáo: …………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế:…..………………………………………………………..

Địa chỉ: ….………………………………………………………………………..

         

Đề nghị về việc tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài với nội dung sau:

 

Tên tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài mời:………………………………….

Mục đích:…………………………………………………………………………

Chương trình hoạt động:………………………………..………………………...

Thời gian hoạt động: ……………………………………………………………..

>> Xem thêm:  Đang học trung cấp nghề có người thân định cư nước ngoài có được hoãn NVQS?

Địa điểm hoạt động: ……………………………………………………………..

Kèm theo đề nghị gồm: Giấy mời tham gia hoạt động ở nước ngoài; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo quản lý trực tiếp.

 

 

 

 

 

                            TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

 

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số