BỘ GTVT (UBND TỈNH…)
TCĐBVN (SỞ GTVT…)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:………./

………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

 

BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC MINH GIY PHÉP LÁI XE  GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải....)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải…..) đề nghị xác minh giấy phép lái xe theo các nội dung sau:

Họ và tên:.................................... Quốc tịch:.................... Nam (Nữ)..............................

Sinh ngày …../…../…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Nơi cư trú:.....................................................................................................................

Số giấy CMND (hoặc hộ chiếu):……cấp ngày …../…../ ….., nơi cấp.................................

Đã học lái xe tại:................................................................... năm..................................

Hiện có giấy phép lái xe hạng: ………….số: ……………….., do Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) cấp ngày …../…../…..

 

CÁN B Đ NGHỊ XÁC MINH
(Ký và ghi rõ họ, tên)

THỦ TRƯỞNG
 QUAN QUẢN LÝ GPLX
(Ký tên, đóng dấu)