>> Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:    0986.386.648

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CỦA THÍ SINH

DỰ THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU

 

  Kính gửi: .…Tên Ban tổ chức cuộc thi

 

 1. Họ và tên:……………………………………………………………..
 2. Quốc tịch:……………………………………………………………..
 3. Ngày, tháng, năm sinh:……../………./………
 4. Nơi sinh……………………………………………………………….
 5. Số CMND:………………… , ngày cấp:…../..…/.…Nơi cấp:……….
 6. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….
 7. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………
 8. Điện thoại cố định:…………………Điện thoại di động:…………….
 9. Địa chỉ Email: ………………………………………………………..

  Facebook:……………………………………………………………….

 1.  Nghề nghiệp:…………………………………………………………
 2.  Nơi học tập/ công tác:………………………………………………..
 3.  Khi cần, báo tin cho ai? Ở đâu? …......................................................
 4. Tình trạng hôn nhân:
  1. Độc thân                                                          o                                                        
  2. Đã kết hôn                                                       o                                                      
  3. Ly hôn                                                              o                                           
 5.  Trình độ học vấn:                                      

a. Tốt nghiệp Phổ thông trung học                                  o            

b. Trung cấp                                                                     o        

c. Cao đẳng                                                                      o

d. Đại học                                                                        o

đ. Sau đại học                                                                  o

 1.  Đăng ký nơi tham gia sơ tuyển: ………….………………………….
 2.  Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và quy định pháp luật có liên quan;

      - Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung đăng ký dự thi;

- Đồng ý những điều kiện, quy định của cuộc thi mà tôi tham gia.

Hồ sơ kèm theo gồm:

- 01 ảnh chân dung;

- 01 ảnh toàn thân (ký và ghi rõ họ tên);

- 01 ảnh chụp mặc trang phục bikini;

- 01 bản sao Giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- 01 bản sao Giấy Khai sinh có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- 01 bản sao Giấy CMND có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

 

………, ngày….. tháng ….. năm …..

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)