TÊN CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số :………../ĐK-CT

(Địa danh), ngày        tháng         năm 20...

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y SẢN XUẤT GIA CÔNG

    Kính gửi:

     Cục Thú y

 

           

Căn cứ Thông tư số         /………… ngày …./…./2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản

 

CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG:

            Tên                  :……………………………………………......………...

            Địa chỉ             :……………………………..........................................

            Số điện thoại          : ………….. ……………Số Fax …………………..

                     Email:                     :……………………………………..…………

           

CƠ SỞ NHẬN GIA CÔNG:

            Tên                 :…….…………………………………………....……….....

            Địa chỉ           :……………………………...............................................         

            Số điện thoại  :……………………Số Fax.....................…………..….....

            Email:            :……………………………………..…………….....…….....

           

            Chúng tôi đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công sau đây:

……..…(tên sản phẩm)……………,

Số đăng ký: ………..

Các công đoạn sản xuất gia công:…….

            Khi được phép lưu hành, chúng tôi cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về thuốc thú y và các điều luật khác có liên quan.

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)