PHỤ LỤC II

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Hình thức đăng ký1                             Thuê £                        Thuê mua £

Kính gửi2: ...................................................................................................................................

Tên tôi3 là: ...................................................................................................................................

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số................................ cấp ngày......../......../..............tại

.....................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mua nhà ở xã hội thu nhập thấp như thế nào ?

Nghề nghiệp4:........... .... .... .... ... ...............................................................................................

Nơi làm việc5: ..............................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ..............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú số ....................................... tại: ....................................................................

.....................................................................................................................................................

Số thành viên trong hộ gia đình6........................người, bao gồm:

1. Họ và tên: ................................................CMND số.................................là:..........................

2. Họ và tên: ................................................CMND số.................................là:...........................

3. Họ và tên: ................................................CMND số.................................là:...........................

4. Họ và tên: ................................................CMND số.................................là:...........................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (Phụ lục 5)

......................................................................................................................................................

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau7: (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này).

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình           £

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 5 m² sàn/người           £

- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung – tường, mái) £

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ nhà ở xã hội theo hình thức8:................... tại dự án:..........................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội, cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

 

 

.........., ngày ....... tháng ......năm ........
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

____________

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

1 Đánh dấu vào ô mà người đứng tên có nhu cầu đăng ký.

2 Ghi tên đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở.

3 Người đứng đơn đăng ký.

4 Nếu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì ghi rõ nghề nghiệp, nếu là lao động tự do thì ghi là lao động tự do, nếu đã nghỉ hưu thì ghi đã nghỉ hưu.

5 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này.

6 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn.

7 Người đứng đơn đánh dấu vào ô phù hợp với hiện trạng thực tế nhà ở của hộ gia đình.

8 Ghi thuê hoặc thuê mua và địa chỉ nhà ở cần thuê, thuê mua.

>> Xem thêm:  Hồ sơ thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước bao gồm gì ?