.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……… tháng……… năm 20……

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ

 

 

 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn:

1/ Tên tổ chức, cá nhân:

2/ Địa chỉ:

Số nhà: …………………………………..…….Ngõ (ngách, xóm) ………………………

Đường phố (thôn): ...............………………........................................................................

Phường (xã)…………………………….……........................................................…….....

Quận (huyện): ………………………………Tỉnh (thành phố): ………………………….

3/ Số Quyết định thành lập tổ chức(nếu có):

Cấp ngày:........................................................... Cơ quan cấp.............................................

4/ Mã số thuế (nếu có):......................................................................................................

5/ Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):..........................................................................................

6/ Số CMND người đi nhận hóa đơn:..............................................................................

Ngày cấp: ............................................. Nơi cấp:................................................................

II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

  • Tên hàng hoá, dịch vụ:.............................................................................................
  • Tên người mua hàng hoá, dịch vụ:...........................................................................
  • Địa chỉ người mua hàng hoá, dịch vụ:......................................................................
  • Mã số thuế người mua hàng hoá, dịch vụ:................................................................
  • Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ(nếu có):..........................................
  • Doanh thu phát sinh:.................................................................................................

 

Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Chúng tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hoá đơn.

- Quản lý hoá đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

       

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ KÝ DUYỆT

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành - Cách hướng dẫn viết công văn

>> Xem thêm:  Cơ cấu của quy phạm pháp luật và quy phạm pháp luật hình sự