CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CHUYỂN HỒ SƠ CHỜ HƯỞNG LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ........................

Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........

Số CMND ................................... cấp ngày ......... tháng ....... năm ............ tại …..

……………………………………; số điện thoại (nếu có):  ...........................................

Theo hồ sơ chờ hưởng BHXH, tôi còn có tên ........................................., sinh ngày ....../....../..........(1)

Hiện đang chờ hưởng chế độ(2) .................................................. tại địa chỉ (3) .......

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận thu nhập tiền lương, tiền công mới nhất 2020

............................................................................................................................................

Số sổ BHXH ..................................................

Tôi đã chuyển đến nơi cư trú mới tại địa chỉ (3): ...................................................... ............................................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ............................ ........... .......................................... chuyển hồ sơ chờ hưởng chế độ của tôi đến Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố(4) ............................................................... để được giải quyết hưởng chế độ khi đủ điều kiện./.

 

.............., ngày ...... tháng ..... năm .....
Xác nhận của chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu thường trú mới (5)
(Ký, đóng dấu)

.............., ngày ....... tháng ..... năm ......
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Trường hợp giữa hồ sơ chờ hưởng BHXH và CMND không thống nhất về họ tên, tên đệm, ngày, tháng, năm sinh thì khai bổ sung nội dung này, nếu thống nhất thì gạch chéo;

- (2) Ghi rõ loại chế độ chờ hưởng là hưu trí hoặc trợ cấp hàng tháng;

- (3) Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (4) Ghi tên tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi cư trú mới;

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?

- (5) Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú mới xác nhận. Trường hợp có bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới đính kèm thì không cần xác nhận của chính quyền địa phương.

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế cho doanh nghiệp