CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đăng cai tổ chức đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới/giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam/ đại hội thể dục thể thao toàn quốc

Kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị: ……………………….......................................

2. Địa chỉ: .....................................................................................................

3. Điện thoại: ................................. Fax: ......................................................

Đề nghị: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đăng cai tổ chức (đại hội/giải)...

- Mục đích đăng cai tổ chức: ........................................................................

- Nội dung đại hội/giải:....................................................................................

- Thời gian tổ chức đại hội/giải: từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

- Địa điểm: ....................................................................................................

- Nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật: ..................................

4. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về tổ chức đại hội/giải theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị./.

 

........, ngày ........tháng........ năm .......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

Ký, đóng dấu, họ tên, chức vụ (nếu là tổ chức); ký, ghi rõ họ tên (nếu là cá nhân)