Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(v/v xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống)

Kính gửi: UBND huyện/quận/thị xã/thành phố.................................................................

Tôi là:.......................................................................................................... Nam/Nữ:.......................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc...............................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.........................................................................................

Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................

>> Xem thêm:  Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế, luật sư doanh nghiệp

.........................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................................................

Điện thoại (nếu có): ...............................................Di động (nếu có):..............................................

Fax (nếu có):........................................................ Email (nếu có):...................................................

Là đại diện của tổ hợp tác đề nghị được hỗ trợ nội dung sau:.........................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Thay mặt toàn thể tổ viên tổ hợp tác, cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn toàn cần thiết cho tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

 …….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng thư số và Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

>> Xem thêm:  Làm gì sau khi ra trường ? Ngồi nhầm giảng đường: Học xong… không biết làm gì ?