CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP VÀO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

 

Kính gửi: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận ................................................................ 

 

Tôi tên: .......................................................................................................................................... 

Sinh ngày:.....................................Tại:............................................................................................ 

Dân tộc:.................................................Tôn giáo…………………………………............................ 

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................... 

Trình độ học vấn: ......................................................................................................................... 

Đơn vị công tác: ........................................................................................................................... 

>> Xem thêm:  Tỷ lệ phân phối kinh phí công đoàn theo quy định mới năm 2020 ?

Nghề nghiệp: ............................................................................................................................... 

  • Phòng, Ban (phân xưởng):......................................................................................................... 
  • Làm việc tại bộ phận:.................................................................................................................. .

 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi làm đơn này gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đề nghị xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

Sau khi trở thành đoàn viên công đoàn, tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức. Tôi sẽ nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đoàn viên công đoàn. 

Trân trọng cảm ơn.

                                                              .............., ngày …… tháng …… năm ……

          NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

>> Xem thêm:  Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài