PHỤ LỤC X

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi1:............................................................................................................

Tên tôi là2:..........................................CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số ....................................., cấp ngày........./......../..................tại............................................

Và vợ (chồng) là3:............................... CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số .......................................cấp ngày........./........../................tại............................................

Hộ khẩu thường trú tại:....................................... ..................................................

..........................................................................................................................................

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, tôi làm đơn này đề nghị cơ quan quản lý nhà ở bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đang thuê tại địa chỉ số.............................................................................

.............................................................................................................. theo hợp đồng thuê nhà ở số....................................ký ngày............./.........../....................... với diện tích cụ thể sau:

- Tổng diện tích nhà ở đang sử dụng:.........................m², trong đó:

+ Diện tích theo hợp đồng thuê nhà: DT nhà..............m²; DT đất...............m²

+ Diện tích nằm ngoài hợp đồng thuê nhà: DT nhà.......................................m²;  DT đất ................................m² (nếu có)

Diện tích nhà, đất ngoài hợp đồng này tôi đã sử dụng liên tục, ổn định và không có tranh chấp, khiếu kiện, hiện nay đã xây dựng, cải tạo sử dụng với hiện trạng:4

..........................................................................................................................................

Kèm theo đơn này là các giấy tờ liên quan đến nhà ở như sau5:

1............................................................................................................................

2.............................................................................................................................

3.............................................................................................................................

Hộ gia đình tôi (bao gồm các thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà ở từ đủ 18 tuổi trở lên) thống nhất cử ông (bà)................................................................., CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số...............................................................cấp ngày........../......./........tại ................................là đại diện các thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà ở ký Hợp đồng mua bán nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở. Sau khi hoàn thành thủ tục mua bán nhà ở, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ghi tên các thành viên sau vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bao gồm:

Ông (bà).................................................số CMND........................là...................

Ông (bà).................................................số CMND........................là...................

Ông (bà).................................................số CMND........................là...................

..............................................................................................................................

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

(kèm theo đơn này là bản vẽ sơ đồ, vị trí nhà ở, đất ở đề nghị mua)

 

 

.........., ngày ....... tháng ......năm ........
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

____________

1 Ghi tên cơ quan quản lý nhà ở.

2 Ghi tên người đại diện thay mặt các thành viên thuê nhà ở đứng tên ký kết hợp đồng mua bán nhà ở.

3 Ghi đầy đủ tên vợ, chồng (nếu có).

4 Đối với trường hợp có diện tích nằm ngoài hợp đồng thì ghi vào mục này, trong đó nêu rõ hiện trạng nhà ở đang sử dụng, nếu không có diện tích này thì ghi không.

5 Liệt kê các giấy tờ liên quan đến nhà ở (Hợp đồng thuê nhà ở, văn bản đồng ý cho phép chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở,….).

 

Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở đề nghị mua kèm theo đơn

Ví dụ 1: Trường hợp người mua nhà ở chỉ có diện tích theo hợp đồng thuê nhà ở

 

 

Diện tích nhà ở theo hợp đồng

 

 

Xác nhận của Bên cho thuê nhà ở

(ký tên, đóng dấu)

 

Ví dụ 2: Trường hợp người mua nhà ở có cả diện tích theo hợp đồng thuê và có diện tích nằm ngoài hợp đồng thuê

 

Sơ đồ

Diện tích nhà ở theo hợp đồng thuê

 

 

Sơ đồ

Diện tích nhà ở nằm ngoài hợp đồng thuê

 

 

Xác nhận của Bên cho thuê đối với
diện tích theo hợp đồng thuê

Chữ ký của các hộ liền kề đối với diện tích
nằm ngoài hợp đồng thuê nhà ở

 


Xác nhận của UBND cấp xã
.................................................
Diện tích nằm ngoài hợp đồng mà ông (bà)......
...........................................................................
đang sử dụng tại địa chỉ số.............................
....................................................................hiện
nay là không có tranh chấp, khiếu kiện trong sử dụng nhà ở, đất ở, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
TM. UBND ....................
(ký tên, đóng dấu)

 

 

- Trong trường hợp người mua chỉ có diện tích nhà ở theo hợp đồng thuê nhà ở thì chỉ sử dụng bản vẽ sơ đồ nhà ở theo ví dụ 1 và chỉ cần có đóng dấu xác nhận của Bên cho thuê nhà ở.Ghi chú:

- Trong trường hợp người mua có cả diện tích ngoài hợp đồng thuê nhà ở thì lập sơ đồ theo ví dụ 2, trong đó phải thể hiện rõ cả diện tích theo hợp đồng và diện tích ngoài hợp đồng. Bên cho thuê nhà ở đóng dấu xác nhận đối với diện tích theo hợp đồng; đối với diện tích ngoài hợp đồng thì có chữ ký xác nhận của các hộ liền kề và có xác nhận của UBND cấp xã nơi có nhà ở về diện tích nằm ngoài hợp đồng là không có tranh chấp, khiếu kiện.