Mẫu số 02: Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị sửa đổi giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                                  4. Fax:

5. E-mail:

6. Người đứng đầu tổ chức đề nghị sửa đổi giấy đăng ký:    

- Họ và tên:

- Chức vụ:

>> Xem thêm:  Sinh viên hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng tại Công ty Luật Minh Khuê

- Số giấy CMND/Hộ chiếu:                                                Ngày cấp:    

- Nơi cấp:

- Điện thoại:

7. Đề nghị sửa đổi giấy đăng ký sau:

- Số giấy đăng ký:

- Ngày cấp:

8. Nội dung đề nghị sửa đổi:

€ Tên của tổ chức được cấp giấy đăng ký

            - Tên cũ của tổ chức:

            - Tên mới của tổ chức :

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng thư số và Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

€ Địa chỉ của tổ chức được cấp giấy đăng ký

            - Địa chỉ cũ:

            - Địa chỉ mới:

€ Người đứng đầu của tổ chức được cấp giấy đăng ký

            - Người đứng đầu cũ của tổ chức:

            - Người đứng đầu mới của tổ chức:

9. Các tài liệu kèm theo:

(1)  Bản gốc giấy đăng ký đề nghị sửa đổi;

(2) Văn bản xác nhận thông tin đề nghị sửa đổi;

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức như thế nào ?

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

 

     NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Chi phí đào tạo cho người lao động có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không ?