CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ TẬP HUẤN, CP GIẤY CHNG NHẬN 
GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải…..)

Tôi là:....................................................... Quốc tịch:...............................................................

Sinh ngày: ….. / ……. / ……. Nam, Nữ:…….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................................

Nơi cư trú:...............................................................................................................................

Số giấy chứng minh nhân dân số:......................................... , cấp ngày: ……. / …… / ……..

Nơi cấp:..................................................................................................................................

Có giấy phép lái xe số:…………………,hạng…………….do:...................................................

cấp ngày: …… / …… / ……

Đề nghị cho tôi được tham gia tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng         

.........................................................................................................................................

Xin gửi kèm theo:

- 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

- 01 bản sao có công chứng giấy phép lái xe (còn thời hạn);

- 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp không quá 06 tháng;

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:...............................................................................

.........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)