PHỤ LỤC VIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Kính gửi1: ........................................................................................................................

Tên tôi2 là:.......................................................................................................................

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số .....................................................................

cấp ngày ............/......../............tại ................................................................................ 

Nơi ở hiện tại:.................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú số....................... tại:.......................................................................

Số thành viên trong hộ gia đình3........................người, bao gồm:

1. Họ và tên............................................số CMND:..........................là............................

2. Họ và tên............................................số CMND:..........................là............................

3. Họ và tên............................................số CMND:..........................là............................

4. Họ và tên............................................số CMND:..........................là............................

.........................................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết cho thuê nhà ở tại địa chỉ số4........................

.........................................................................................................................................

Kèm theo đơn này là các giấy tờ liên quan đến nhà ở như sau5:

1.......................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................

3.......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

(Trường hợp nhận chuyển quyền thuê nhà ở của người khác thì người có đơn phải cam đoan không có tranh chấp, khiếu kiện và cam đoan diện tích nhà ở này là do đã nhận chuyển quyền thuê từ ông (bà).............................................kèm theo giấy tờ chứng minh về việc nhận chuyển quyền thuê)6./.

 


Các thành viên ghi rõ họ tên
và ký tên xác nhận

.........., ngày ....... tháng ......năm ........
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

____________

1 Ghi tên đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở.

2 Ghi tên người đại diện đứng đơn đăng ký.

3 Chỉ ghi họ tên thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên và ghi rõ mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn

4 Ghi rõ địa chỉ nhà ở mà người đang sử dụng nhà đề nghị được ký hợp đồng thuê

5 Liệt kê các giấy tờ liên quan đến thuê nhà ở (giấy tờ phân phối nhà ở hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền thuê nhà, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê nhà ở…).

6 Mục này chỉ ghi cho trường hợp nhận chuyển quyền thuê của người khác.