MẪU SỐ 1a: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

 

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

Về việc chưa đăng ký thất nghiệp

 

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố …………………....................……..

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày………………/………………../………………………………………………………….

Số CMND………………………Ngày cấp…………../…………../………………………………

Nơi cấp           ………………………………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ) ……………………………………………

Ngày ………./……../…………….. tôi (mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc) ......................................... với đơn vị .............................................. đóng tại …………………..…………………………………………………………..................…………..

Tôi chưa đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm……………………… và đề nghị quý Trung tâm xác nhận cho tôi là chưa đăng ký thất nghiệp.

Tôi có trách nhiệm bảo quản và nộp bản xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đến đăng ký thất nghiệp khi đăng ký thất nghiệp.

 

Ngày ……….tháng………năm…….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)