CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------o0o------

………………., ngày …… tháng ….năm 20….

ĐƠN GIẢI TRÌNH

(Về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan)

 

Kính gửi: (Cơ quan nơi anh làm việc)………………………………………....……

Tên tôi là: …………………………………………………………………………..………..

CMND số: ……………………    Cấp ngày: ……………..    Nơi cấp: …………..………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………….…………..………....

Hiện tại tôi đang công tác tại……………………………………Chức vụ: …………….....

Nội dung giải trình:

Ngày…..tháng…..năm……., tôi được Quý cơ quan thông báo về việc ông …… số CMND: ……….. do Công an thành phố……… cấp ngày: …../.…./……Hiện đang cư trú tại……………………………………………………….......................................

gửi đơn đến cơ quan tố cáo tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải trình với Quý cơ quan nội dung cụ thể như sau:

 Ngày …. tháng …. năm 20…., tôi có vay anh …. số tiền là ...000.000 đồng (…triệu đồng), văn bản có chữ ký của……………Đến ngày … tháng … năm 20…, tôi tiếp tục vay anh … số tiền ….000.000.000 đồng (…. tỷ đồng). Ngày hẹn trả số tiền trên là ngày … tháng …năm 20... Những lần vay này đều được lập thành văn bản có chữ ký của…………….Tổng số tiền tôi vay của anh Hùng là ….000.000 đồng (…triệu đồng).

Mục đích của việc vay số tiền trên: tôi cho người thân của tôi là …sử dụng vào việc kinh doanh, cụ thể là mua bán xe ô tô. Đến ngày hẹn trả nợ - ngày … tháng … năm 20…, người thân nhà tôi và tôi không có khả năng trả nợ khoản tiền đã vay của anh …. Tôi đang tích cực đàm phán với anh… về việc trả khoản tiền vay trên.

Ngày…tháng … năm 20…, tôi có trả cho anh … số tiền ….000.000 đồng (…triệu đồng). Như vậy, số tiền tôi còn nợ lại của anh … là ....000.000 đồng (…tám mươi triệu đồng). Tôi đã thỏa thuận với anh … là số tiền còn nợ lại …..000.000 đồng sẽ thanh toán bằng một chiếc xe ô tô hãng Mercedes mang biển kiểm soát …. (chiếc xe này trước đây tôi mua của ông …., chủ xe là anh …).

Ngày … tháng … năm 20…, tôi đã giao chiếc xe ô tô hãng Mercedes mang biển kiểm soát … cho anh ... Khi giao xe, tôi có yêu cầu anh … hủy giấy tờ đã vay nhưng anh …nói “không mang theo” và hứa là sẽ hủy sau. Vì là anh em với nhau nên tôi đã tin tưởng ngay mà không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác. Giao dịch vay tiền giữa tôi và anh … đã chấm dứt, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Tuy nhiên, anh Hùng lại cho anh (người khác) …………….. mượn chiếc xe mà tôi đã giao cho anh …, người mượn xe đã bán mất chiếc xe này. Hiện nay, anh … không yêu cầu tôi phải trả khoản vay mà tôi đã thanh toán bằng chính chiếc xe đã bị người mượn xe bán mất. Về mặt pháp lý thì tôi không còn nghĩa vụ nào với anh … nữa.

Đến ngày…..tháng…..năm……., anh …lại làm đơn tố cáo tôi với Quý cơ quan. Như đã trình bày, tôi không còn bất cứ một nghĩa vụ nào với anh …, vì tôi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình. Tôi nhận thấy, việc anh … làm đơn tố cáo tôi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không có căn cứ, gây tổn hại lớn đến uy tín, danh dự của tôi tại nơi công tác, trái với các quy định của pháp luật về việc khởi kiện.

Chính vì những căn cứ nêu trên, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho tôi.

          Tôi xin cam đoan những nội dung giải trình nêu trên là đúng sự thật và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung đã cam đoan.

……………, ngày …..tháng ..... năm 20...

Người làm đơn

 

 

…………………