Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ (Thông báo mất giấy tờ)

ỦY BAN NHÂN DÂN                                    
Quận (huyện):                

Phường (xã) :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi:.....................................................................................................................................

Trích yếu:...................................................................................................................................

Tôi tên:.....................................................................................................................................

Sinh ngày........... tháng ............năm..............

Tại:..........................................................................................................................................

Nghề nghiệp:............................................................................................................................

Chứng minh nhân dân:..................................... ngàycấp:.................... Tại:................................

>> Xem thêm:  Mẫu đơn trình báo công an mới nhất năm 2020, Cách viết đơn trình báo

Thường trú tại số:.................. đường:....................................................................................

Phường (xã, TT):......................................... Quận (huyện):...................................................

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ............ tháng...........năm ......

Tôi có mất:.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tại:........................................................................................................................................

Lý do:....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

…………, ngày …. tháng …. năm …...

Người viết đơn

>> Xem thêm:  Vi phạm nghĩa vụ báo trước có được nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Người chứng thứ nhất

 

                                                                                               XÁC NHẬN

Người chứng thứ hai                                                       của cơ quan có thẩm quyền

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Bà nội ốm có được nghỉ việc để chăm sóc?