Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.08.b

Formula TP/CN-2011/CNNNg.08.b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_____________________

 

ĐƠN XIN GIA HẠN, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

NUÔI CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

APPLICATION FOR EXTENSION, MODIFICATION OF THE LICENSE TO OPERATE IN THE FIELD OF INTERCOUNTRY ADOPTION IN VIETNAM

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

>> Xem thêm:  Mr. Lưu Tý - Chuyên viên pháp lý phòng Hỗ trợ khách hàng - Công ty Luật TNHH Minh Khuê

   To:  Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam

 

1. Tổ chức con nuôi nước ngoài/ Foreign Adoption Agency:

Tên đầy đủ/Full name:.................................................................................................................................................................................

Tên viết tắt/Name in abbreviation: ..............................................................................................................................................................

Được thành lập ngày/Established on: ……..................................................................................................................................................

Ngày vào sổ đăng ký bởi cơ quan có thẩm quyền/Date of Registered by the competent authority:…….............................................................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính/Address of Headquarters: ...........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Hoạt động chính/Main activities: …..............................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận con nuôi ở Việt Nam thực hiện như thế nào ?

....................................................................................................................................................................................................................

Người đứng đầu tổ chức/Head of the Agency: Ông/Mr./bà/Mrs:.................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: ..........................................................................................................................................................

Quốc tịch/Nationality: ..................................................................................................................................................................................

 

Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp ngày.................. tháng .............. năm .......... có giá trị đến ngày............. tháng ........... năm ..............

License for operation in the field of intercountry adoption in Vietnam issued by competent authority dated...................... month ......................year.................. and valid till date................ month................... year.................................. .

 

Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam số .............do Bộ Tư pháp cấp ngày...............tháng ..............năm .............có giá trị đến ngày............. tháng ........... năm ......... 

>> Xem thêm:  Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài ?

License to operate in the field of intercountry adoption in Vietnam No............................. issued by Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam dated............. month ............. year............. and  valid till date..................month .............. year............................ .

Trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp gia hạn 0, sửa đổi 0 (1) Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

  We propose Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam to extend 0, modify 0 our License to operate in the field of intercountry adoption in Vietnam.

 

2. Thời gian xin gia hạn/ Period of extension:................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

3. Nội dung sửa đổi/Contents of modification:..............................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn người nước ngoài nhận con nuôi.

...............................................................................................................................................................................................................

Lý do yêu cầu sửa đổi/reason for modification:............................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Nếu được gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi xin cam kết tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực nuôi con nuôi và các lĩnh vực khác có liên quan.

If our License to operate in the field of intercountry adoption in Vietnam has been extended, modified, we commit continously comply with Vietnamese law in the field of intercountry adoption and other related fields.

 

   .................., ngày........................ tháng .............. năm...........

                                               Done at.............................., on........................................................

 

                                                                        NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC             

                                                                           HEAD OF AGENCY            

                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)            

                                                                          (Sign, write full name and seal)          

 

 

(1) Đánh dấu  P vào nội dung cần xin phép và  khai các nội dung  tương ứng tại mục 2 hoặc 3 bên dưới/tick Pat the suitable box and fill all  appropriate contents in section 2 or 3 below.

>> Xem thêm:  Cấp dưỡng cho con khi chưa đăng ký kết hôn được thực hiện như thế nào ?