Luật Minh Khuê xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin bãi nại mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................,ngày …. tháng … năm 20...

ĐƠN XIN BÃI NẠI

(v/v: xin giảm nhẹ hình phạt.........)

Kính gửi: .............................................................................................
Tôi tên là : ...........................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................
Là .........................................................................................................

NỘI DUNG VỤ VIỆC


................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Nay viết đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho ..................
.................................................................................................
.................................................................................................

Ngày....tháng...năm....

Người làm đơn

 

..............................