TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

……….., ngày   tháng    năm     

 

BẢNG TÍNH LƯƠNG NĂM

 

SốTT

Họ và tên

Mã số ngạch

Hệ sốlương

Hệ sốphụ cấp chức vụ

Hệ số phụ cấp khu vực

Hệ số phụ cấp khác

Cộng hệ số

Tiền lương và phụ cấp một tháng

Sốtháng

Tiền lương và phụ cấp cảnăm

Phụ cấp kiêm nhiệm

Hệ số

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Cán bộ hưởng lương từ dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ hưởng lương hợp đồng QLDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Cán bộ kiêm nhiệm QLDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)