Bộ, cơ quan Trung ương …
Chương ...

 

 

BÁO CÁO NHU CU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2015/NĐ-CP CỦA NĂM 2015

(Dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

Tổng biên chế năm 2015 được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt

Tổng số biên chế có hệ số lương từ 2,34 trởxuống có mặt tại thời điểm 01/01/2015 (không bao gồm đối tượng hợp đồng theo Nghị định 68/2010/NĐ-CP)

Tổng số đối tượng làm việc theo chế độ hợp đồng [1]không thời hạn theo Nghị định 68/2010/NĐ-CP có hệ số lương từ 2,34 trở xuống có mặt thời điểm 01/01/2015

Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (1 tháng)

Nhu cầu kinh phí tăng lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP (1 tháng)

Số tháng bình quân trong năm đượcĐiều chỉnhtiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP

Nhu cầu kinh phí tiền lương tăng thêm năm 2015

A

B

1

2

3

4

5 = (4) x 8%

6

7 = (5)x(6)

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

I

Lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Lĩnh vực chi y tế

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Lĩnh vực chi ...

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

[1] Chi tổng hợp đối tượng hợp đồng 68 (không thời hạn) của đơn vị quản lý hành chính, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

 

 

…, ngày ... tháng... năm ...
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)