Tỉnh, thành phố: …………

 

 

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2015/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 09/2015/NĐ-CP CỦA NĂM 2015 VÀ 2016

SốTT

Nội dung

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2015

DỰ KIẾN NĂM 2016

Tổng số đối tượng có mặt đến 01/01/2015 (Người)

Tổng số đối tượng có hệ số lương ngạch bậc, lương chức vụ từ 2,34 trởxuống có mặt đến 01/01/2015 (Người)

Tổng hệ số tiền lương ngạch bậc, lương chức vụ của số đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trởxuống

Tổng quỹ tiền lương tăng thêm năm 2015 theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP (Triệu đồng)

Tổng số đối tượng có mặt đến01/01/2016 (Người)

Tổng số đối tượng có hệ số lương ngạch bậc, lương chức vụ từ 2,34 trởxuống có mặt đến 01/01/2016 (Người)

Tổng hệ số tiền lương ngạch bậc, lương chức vụ của số đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trởxuống

Tổng quỹ tiền lương tăng thêm năm 2016 (Triệu đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

TỔNG CỘNG (I+II+III)

 

 

 

 

 

 

 

 

I

KHU VỰCHCSN, ĐẢNG, ĐOÀN TH

 

 

 

 

 

 

 

 

1

SN giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo dục:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

2

SN y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Khoa học-công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn hóa thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Phát thanhtruyềnhình

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Thể dục - thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Đảm bảo xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Quản lýnhà nước, đảng, đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CÁN BCHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC XÃ

 

 

 

 

 

 

 

 

III

CÁN BỘ XÃ NGHỈ VIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bí thư, chủ tịch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ PhóBT, phóCTTTĐảng ủy,Ủy viên, TK UBND, TKHĐND, xã đội trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Các chức danh còn lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ngày … tháng ... năm 2015
TM. Ủy ban nhân dân Tỉnh (TP) 
Chủ tịch