Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***------

 

GIẤY BIÊN NHẬN

(V/v: Chuyển nhượng phần vốn góp)

 

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày…..tháng……năm 20….giữa Ông/Bà…………. (Bên A) và Công …………….. (Bên B) về việc chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty ………….

Bằng Giấy biên nhận này hai Bên xác nhận đã thanh quyết toán đầy đủ số tiền như sau: …..000.000.000 đ (…….. triệu đồng) theo như cam kết tại Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.

Hai Bên xác nhận không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào đối với việc chuyển nhượng này. Biên nhận này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

 

                  BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG                             BÊN CHUYỂN NHƯỢNG


---------------------------------------------------

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN:

1. Tư vấn thay đổi vốn điều lệ Công ty;

2. Tư vấn thay đổi tên công ty, doanh nghiệp;

3. Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông Công ty;

4. Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho công ty;

5. Tư vấn đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;

6. Tư vấn hiệu đính thông tin sai lệch của giấy phép kinh doanh;

7. Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty cổ phần;

8. Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh, rút ngành nghề kinh doanh;

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại