Trả lời:

Căn cứ theo Thông tư số 07/VBHN-BXD ngày 16-03-2020 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, như sau:

Mẫu số 1. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm địnhkỹ thuật an toàn lao động

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017

(TÊN ĐƠN VỊ
HUẤN LUYỆN)

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lâp - Tự do - Hạnh phúc

....,ngày thảng năm 20...

GIẤY CHỨNG NHẬN

Ảnh 3x4
[đóng dấu giáp
lai hoặc dấu nổi]

ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ
KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Số:...

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng chỉ kiểm định viên (Mẫu số 16)

Họ và tên:...... Nam, Nữ: ............

Sinh ngày:...... Nơi sinh:...

Quốc tịch:..................

Số CMND/Căn cước công dân...Ngày cấp:...Nơi cấp...

Đơn vị công tác:.........

Chức vụ:......

Đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các đối tượng kiểm định:

Được tổ chức từ ngày ... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy phải được kiểm định