SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…    
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp: ………………

Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm …………

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày … tháng … năm ……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………............

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): ...........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: …………………………………………. Fax: ..............................

>> Xem thêm:  Quy định mới về tổ chức, quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn ?

Email: ………………………………………………. Website: ......................

3. Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

4. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): .....................................................................

5. Vốn pháp định: (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):

.........................................................................................................................

6. Thông tin về chủ sở hữu

Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………................. Giới tính: ................

Sinh ngày: …/…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ...........

Chứng minh nhân dân số: .................................................................................

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ..............................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ..............................

Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................................................

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ..............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................

Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................

Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: ...................................................

Do: …………………………….. Cấp ngày: ………/…………./ ................

>> Xem thêm:  Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

7. Người đại diện theo pháp luật của công ty

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……............................ Giới tính: ...............

Chức danh: ....................................................................................................

Sinh ngày: ..…/..…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ........

Chứng minh nhân dân số: ................................................................................

Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: .........................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ..............................

Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................................................

Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: ..........................................................

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH Một thành viên ? Thủ tục mở công ty TNHH 1 thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................

Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................

8. Thông tin về chi nhánh

Tên chi nhánh: ..................................................................................................

Địa chỉ chi nhánh: ............................................................................................

Mã số chi nhánh: ..............................................................................................

9. Thông tin về văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện: ....................................................................................

Địa chỉ văn phòng đại diện: ...............................................................................

Mã số văn phòng đại diện: ................................................................................

>> Xem thêm:  Phương án chia lợi nhuận công ty TNHH ? Điều kiện để chia lợi nhuận trong công ty là gì ?

10. Thông tin về địa điểm kinh doanh

Tên địa điểm kinh doanh: ..................................................................................

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..............................................................................

Mã số địa điểm kinh doanh: ...............................................................................

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

---------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: