SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

Mã số doanh nghiệp: ……………

Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm ………

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày … tháng … năm ………

1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………....

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):........................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ...................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................

>> Xem thêm:  Luật doanh nghiệp là gì ? Bình luận về quá trình hình thành và phát triển của Luật doanh nghiệp?

Điện thoại: …………………………………………. Fax: ..............................

Email: ………………………………………………. Website: ......................

3. Ngành, nghề kinh doanh

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

 

4. Vốn đầu tư (bằng số; VNĐ): ....................................................................

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):        

6. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………...............……. Giới tính: ............

Sinh ngày: …/…./……… Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ............

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp

Chứng minh nhân dân số: ................................................................................

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: .............................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .............................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................

Ngày cấp: …/….../……Nơi cấp: ...............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................

7. Thông tin về chi nhánh

Tên chi nhánh: ..............................................................................................

Địa chỉ chi nhánh: ........................................................................................

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quản trị nội bộ cho doanh nghiệp

Mã số chi nhánh: ........................................................................................

8. Thông tin về văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện: ..............................................................................

Địa chỉ văn phòng đại diện: .........................................................................

Mã số văn phòng đại diện: ..........................................................................

9. Thông tin về địa điểm kinh doanh

Tên địa điểm kinh doanh: ...........................................................................

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ......................................................................

Mã số địa điểm kinh doanh: .......................................................................

 

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói, thành lập công ty nhanh

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 
 
 

>> Xem thêm:  Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cần những gì ?