TỔNG CỤC KỸ THUẬT
BỘ THAM MƯU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

…….., ngày tháng năm…..

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
(Kèm theo Quyết định số ….../QĐ-BTM ngày... tháng... năm………)

Tên đơn vị:....................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Số đăng ký chứng nhận:................................................................................................

Được chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng. Phạm vi kiểm định được chứng nhận:

Tên đối tượng kiểm định
(Theo danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong BQP)

Gii hạn đặc tính kỹ thuật
(Giới hạn đặc tính kỹ thuật của máy, thiết bị, vật tư mà tổ chức có khả năng thực hiện)

 

 

 

 

Ngày cấp:........................................................................................................................

Ngày hết hiệu lực:..........................................................................................................

Cấp lần thứ:.....................................................................................................................

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng du)