MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

Ảnh màu 3 cm x 4 cm (chụp không quá 06 tháng), có dấu giáp lai

Căn cứ Quyết định số …… / ……ngày …../ ….. / ……. của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…

CHỨNG NHẬN

 

 

Ông (Bà):.................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

Số giấy chứng minh nhân dân:.................................................................................................

Cơ sở đào tạo:........................................................................................................................

Đã hoàn thành khóa tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe .............. hạng.............................. .

Từ ngày …… / …… / ….. đến ngày ……/ …../ ……

 

Số GCN:..............................................

Có giá trị đến ngày ……. tháng …..năm……..

…………., ngày  tháng …. năm 20…..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Quy cách:

- Kích thước: 150 mm x 200 mm;

- “CHỨNG NHẬN”: phông chữ Times New Roman in hoa, đậm, cỡ chữ 21.

Ghi chú: trường hợp giáo viên đã có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe muốn chuyển lên hạng dạy thực hành cao hơn thì phải qua tập huấn hạng tương ứng để cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.