MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KHÓA TẬP HUẤN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

Ảnh màu 3 cm x 4 cm (chụp không quá 06 tháng), có dấu giáp lai

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CHỨNG NHẬN

 

 

Ông (Bà):.................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

Số giấy chứng minh nhân dân:.................................................................................................

Cơ sở đào tạo:........................................................................................................................

Đã hoàn thành khóa tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy thực hành lái xe tại:..................... .

từ ngày …… / …… / ….. đến ngày ……/ …../ ……

 

Số GCN:..............................................

Quyết định số: ....................................

ngày ……. tháng ….. năm……..

Hà Nội, ngày  tháng …. năm 20…..
TNG CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Quy cách:

- Kích thước: 150 mm x 200 mm;

- “CHỨNG NHẬN”: phông chữ Times New Roman in hoa, đậm, cỡ chữ 21