UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ....

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: ……………../

……….., ngày …….. tháng …… năm 20….

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số …../…../TT-BGTVT …../…../….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN…………/BGTVT) ban hành kèm theo Thông tư số …../…../TT-BGTVT ngày .... /…../….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Biên bản kiểm tra Trung tâm sát hạch lái xe …………………. của Đoàn Kiểm tra ngày …../…../…..;

Xét đề nghị của Trung tâm sát hạch lái xe …………. tại văn bản số ………….. ngày …../…../….. về việc kiểm tra, xác nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động;

Theo đề nghị của Trưởng phòng.............................................................................................. ,

GIÁM ĐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cấp giấy chứng nhận cho: TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE...

1. Địa chỉ:

- Tel:                                                             - Fax:                                                                   

2. Trung tâm sát hạch lái xe …………… là trung tâm sát hạch loại 3 có đủ điều kiện sát hạch lái xe các hạng: ………., được sử dụng các xe sát hạch:

Hạng A1:                                 xe                            Hạng A3:                           xe

Hạng A2:                                 xe                            Hạng A4:                           xe

Trung tâm sát hạch lái xe...phải xuất trình Giấy chứng nhận này với cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe đến tổ chức sát hạch và chịu sự kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng du)

Giấy chứng nhận này có giá trị đến 
ngày…..tháng…..năm…..