CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                    ..........,ngày....tháng....năm......


GIẤY ĐỀ NGHỊ HỘ ĐĂNG KÍ KINH DOANH


Kính gửi: ( Tên cơ quan đăng kí kinh doanh cấp huyện )

Tôi là ( ghi họ tên bằng chữ in hoa) 

Giới tính: ...................................................................................................... 

Sinh ngày:....../...../.....             Dân tộc:......................................................... 

Quốc tịch: ..................................................................................................... 

Chứng minh nhân dân số:.............................................................................

Ngày cấp:........./........./..............       Nơi cấp:................................................ 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác ( nếu không có CMND): ......................... 

....................................................................................................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân: ........................................................................ 

Ngày cấp:........./........./..............   Ngày hết hạn: .........../............/.................. 

Nơi cấp:........................................................................................................... 

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................................... 

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh: ..................................................... 

Tỉnh/Thành phố: ............................................................................................... 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .................................................................... 

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh:111 ................................................. 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................ 

Điện thoại: ......................................................................................................... 

Fax: ................................................................................................................... 

Email: ................................................................................................................ 

Webside: ........................................................................................................... 

Đăng kí hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh ( Ghi bằng chữ in hoa):................................................... 

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...................................................................... 

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................... 

Quận/Huyện/Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................... 

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................ 

Điện thoại: ......................................................................................................... 

Fax: ................................................................................................................... 

Email: ................................................................................................................ 

Webside: ........................................................................................................... 

3. Ngành, nghề kinh doanh: .............................................................................. 

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số ( Bằng số; VNĐ): ................................................................................. 

Phần vốn góp của mỗi cá nhân ( Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh ( trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng kí trên.
                                                                 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
Các giấy tờ gửi kèm:                                      ( Kí và ghi họ tên)
- ..............................
- .............................
- .............................

 

 

>> Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được những thông tin mới nhất vè lĩnh vực Luật Doanh nghiệp thông qua tổng đài tưu vấn miễn phí 1900.6162