Mẫu số 08/TP-TTTM (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA
TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:………………/TP/ĐKHĐ-CNTTNN

 

 

UBND, TỈNH, TP ……………
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: ……../TP/ĐKHĐ-CNTTNN

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH 
CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài:

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có)………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):…………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số:……………………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…. tháng ….năm…. tại……………………………………………………

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Số điện thoại:……………. Fax:………….. email:……………………………………………………

Website (nếu có)………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Trưởng Chi nhánh:

Họ và tên:………………..……………. Giới tính:……………………………………………………..

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật thường xuyên cho công ty nước ngoài

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………..

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………..

Do:…………………..cấp ngày……. tháng ……..năm....tại…………………………………………

5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài:

STT

Ngày, tháng, năm

Nội dung thay đi

Xác nhận nội dung thay đi

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

>> Xem thêm:  Đang học trung cấp nghề có người thân định cư nước ngoài có được hoãn NVQS?