Mẫu số 06/TP-TTTM  (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:………………/TP/ĐKHĐ-TT

 

 

UBND, TỈNH, TP ……………
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: …………../TP/ĐKHĐ-TT

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

1. Tên Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có)………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):…………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập của trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 09/TP-TTTM)

Giấy phép thành lập số:……………………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng….. năm.... tại………………………………………………..

Số điện thoại:……………. Fax:………….. email:……………………………………………………

Website (nếu có)………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số

3. Lĩnh vực hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:……….................Năm sinh……………. Giới tính:……………………………………….

Chức vụ:…………………………… Quốc tịch: …………………………………………….

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm trọng tài (Mẫu số 02/TP-TTTM)

Số Chứng minh nhân dân/hộ chiếu:…………………………………………………………

Do:…………………..cấp ngày……. tháng ……..năm....tại…………………………………………

5. Danh sách sáng lập viên Trung tâm trọng tài:

STT

Họ và tên

Nămsinh

Giớitính

Quốc tịch

Số CMND/ Hộ chiếu/ Nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nghề nghiệp,trình độ chuyên môn

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động củaTrung tâm trọng tài:

STT

Ngày, tháng, năm

Nội dung thay đi

Xác nhận nội dung thay đi

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-TTTM)