Mẫu số 06/TP-TTTM  (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:………………/TP/ĐKHĐ-TT

 

 

UBND, TỈNH, TP ……………
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: …………../TP/ĐKHĐ-TT

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

1. Tên Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có)………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):…………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số:……………………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng….. năm.... tại………………………………………………..

Số điện thoại:……………. Fax:………….. email:……………………………………………………

Website (nếu có)………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:……….................Năm sinh……………. Giới tính:……………………………………….

Chức vụ:…………………………… Quốc tịch: …………………………………………….

Số Chứng minh nhân dân/hộ chiếu:…………………………………………………………

Do:…………………..cấp ngày……. tháng ……..năm....tại…………………………………………

5. Danh sách sáng lập viên Trung tâm trọng tài:

STT

Họ và tên

Nămsinh

Giớitính

Quốc tịch

Số CMND/ Hộ chiếu/ Nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nghề nghiệp,trình độ chuyên môn

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động củaTrung tâm trọng tài:

STT

Ngày, tháng, năm

Nội dung thay đi

Xác nhận nội dung thay đi

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)