PHỤ LỤC XII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             ....., ngày...... tháng...... năm ......

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Chúng tôi là:

>> Xem thêm:  Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán ?

 • Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)
 • Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...
 • Địa chỉ trụ sở chính:
 • Điện thoại: ....                Fax:...                 

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho việc chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp như sau:

 1. Bên chuyển nhượng
 • Tên cá nhân, tổ chức:..........
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số............ (đối với tổ chức) do...........cấp ngày.....tháng....năm.....hoặc số chứng minh thư nhân dân/ số hộ chiếu...... do..... cấp ngày cấp..........
 • Số lượng cổ phần/phần vốn góp đang nắm giữ:.........tỷ lệ.....
 • Số lượng cổ phần/phần vốn góp chuyển nhượng:...... tỷ lệ.....
 1. Bên nhận chuyển nhượng:
 • Tên cá nhân, tổ chức:..........
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số............ (đối với tổ chức) do...........cấp ngày.....tháng....năm.....hoặc số chứng minh thư nhân dân/ số hộ chiếu...... do..... cấp ngày cấp..........
 • Số lượng cổ phần/phần vốn góp đang nắm giữ:.........tỷ lệ.....
 • Số lượng cổ phần/phần vốn góp nhận chuyển nhượng:...... tỷ lệ.....

Chúng tôi cam kết hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần (phần vốn góp) theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ gửi kèm

(Liệt kê đầy đủ)

                        

                                (Tổng) Giám đốc

                                     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng khoán