Phụ lục số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN HỢP NHẤT/ SÁP NHẬP/CHUYỂN ĐỔI VÀ CẤP/ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHO CÁC TỔ CHỨC HÌNH THÀNH SAU HỢP NHẤT/SÁP NHẬP/CHUYỂN ĐỔI

 

 1. Các Công ty tham gia hợp nhất/sáp nhập hoặc công ty chuyển đổi (kê chi tiết từng công ty tham gia)
 1. Tên công ty:……………………………………...................................….
 2. Địa chỉ trụ sở chính :……………………………………………......………
 3. Vốn chủ sở hữu (tính đến thời điểm nộp đơn):…………………………
 4.  Giấy phép số:……………………………………………………....……….
 5.  Loại hình doanh nghiệp:…………………………………………..………
 6.  Các nghiệp vụ kinh doanh: ……………………………………….………
 7.  Đại diện theo pháp luật:…………………………………...............……..
 8.  Sở giao dịch: (đối với công ty có cổ phiếu đang niêm yết, đăng ký giao dịch)…………………………. …..
 1. Công ty hình thành từ việc hợp nhất/sáp nhập hoặc chuyển đổi
 1. Tên công ty:…………………………………………………….........………..
 2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………........……….
 3. Vốn chủ sở hữu          :………………………………………………………..

4.  Loại hình doanh nghiệp:……………………………….………………...

5. Các nghiệp vụ kinh doanh: …………………………………….…………

6. Người đại diện theo pháp luật dự kiến (Họ và tên, Năm sinh, Số CMTND, Quốc tịch, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu): ………………………………

C. Lý do hợp nhất/sáp nhập/chuyển đổi

D. Đại diện liên hệ

 1. Tên          : …………………………………………………………………
 2. Địa chỉ: ……………………………………………………………...       
 3. Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………..      
 4. Email: ……………………………………………………………….       

Đề nghị UBCKNN xem xét chấp thuận sáp nhập/hợp nhất/chuyển đổivới nội dung nêu trên.

…….ngày……….tháng……năm…….

Công ty QLQ 1

Chủ tịch HĐQT

Công ty QLQ 2

Chủ tịch HĐQT

(Chủ tịch Hội đồng quản trị các công ty bị sáp nhập/hợp nhất cùng ký tên và đóng dấu)