TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp(ghi bằng chữ in hoa): .........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .....................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)[1]

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp

- Địa chỉ trụ sở chính

- Thành viên hợp danh công ty hợp danh, thành viên công ty TNHH

- Vốn điều lệ của công ty

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): ............

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): .......................

......................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):.......................................................

......................................................................................................................................................

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................................

Quốc gia: ..........................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................ Fax: ..............................................

Email: ........................................................................ Website: .......................................

2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật[2]:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: .........................................................................

Chức danh: .......................................................................................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ................................................................

Ngày cấp: ............ /.......... /.......... Nơi cấp: ......................................................................

Giấy tờ chứng thức cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): .................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................................................................

Ngày cấp: ............ /.......... /.......... Ngày hết hạn: ............. /......... /....... Nơi cấp: .............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

 

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH

 

Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-5 hoặc Phụ lục I-6 kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

1.  Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: ...................................................................................................

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: ...........................................................................................

Thời điểm thay đổi vốn: ...................................................................................................

Hình thức tăng, giảm vốn: ...............................................................................................

2.  Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến thay đổi của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/ thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-5, I-6 kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD.

 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………

-…………………

-…………………

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

 

 

 

 

 

[1]Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.

[2]Chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác

Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.