PHỤ LỤC VIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             ....., ngày...... tháng...... năm ......

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN GIẢI THỂ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

  • Công ty (Tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa):
  • Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: ...  do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm .....
  • Địa chỉ trụ sở chính:.........
  • Vốn điều lệ:.............
  • Điện thoại: ....             Fax:...                        

 

Đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty được giải thể.

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới năm 2020

Lý do giải thể:……………………………………………………….

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện theo pháp luật của

công ty chứng khoán

         (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

                                                                                            

 

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể mới áp dụng năm 2020