Đơn vị:...................

Mẫu số 03 - TT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ..... tháng ..... năm ......

                                                                                                                                Số : .....................

        Kính gửi:.........................................................................................................................................

        Tên tôi là:.........................................................................................................................................

        Địa chỉ:.............................................................................................................................................

        Đề nghị cho tạm ứng số tiền:..................................(Viết bằng chữ)................................................

        ..........................................................................................................................................................

        Lý do tạm ứng:.................................................................................................................................

        Thời hạn thanh toán:........................................................................................................................

Giám đốc

Kế toán trưởng

Phụ trách bộ phận

Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)