Đơn vị:...................

Mẫu số 03 - TT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ..... tháng ..... năm ......

                                                                                                                                Số : .....................

        Kính gửi:.........................................................................................................................................

        Tên tôi là:.........................................................................................................................................

        Địa chỉ:.............................................................................................................................................

        Đề nghị cho tạm ứng số tiền:..................................(Viết bằng chữ)................................................

        ..........................................................................................................................................................

        Lý do tạm ứng:.................................................................................................................................

        Thời hạn thanh toán:........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động (Phụ lục 3a)

 

Giám đốc

Kế toán trưởng

Phụ trách bộ phận

Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận tham gia quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Phụ lục 2)