CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

……., ngày     tháng     năm

DỰ TOÁN THU QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 20...

 

Đơn vị: (Tên chủ đầu tư / BQLDA)

Đơn vị tính:...

TT

Danh mục dự án

Tng kinh phí sử dụng theo d án

Lũy kế kinh phí đã sử dng các năm trước

Kinh phí dự kiến sử dụng năm kế hoạch

Kinh phí còn để sử dng các năm sau

Số tiền

Tỷ lệ (1)(%)

1

2

3

4

5

6

7=3-4-5

 

Tổng cộng

 

 

 

100

 

I

Nguồn kinh phí năm trước chuyn sang

 

 

II

Ngun trích từ các dự án được giao quản lý

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

3

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Dự án b sung trong năm (nếu có) (2)

1

Dự án...

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (nếu có) đã trừ các khoản thuế phải nộp

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu và nguồn thu hp pháp khác

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tỷ lệ (%) bằng Số tiền dự kiến trích của từng dự án chia cho Tổng số tiền dự kiến trích sử dụng trong năm kế hoạch nhân 100%.

(2) Trong quá trình thực hiện, nếu được giao bổ sung dự án, chủ đầu tư/BQLDA lập bổ sung Bảng này, ghi rõ ngày tháng năm lập bổ sung, số tiền trích từ các dự án bổ sung để thực hiện quản lý, xác định lại tỷ lệ trích ở Cột 6 cho từng dự án trên tổng số dự kiến trích làm cơ sở để phê duyệt điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán chi phí quản lý dự án năm.

>> Xem thêm:  Giải đáp vốn đầu tư công là gì ?

 

>> Xem thêm:  Tài trợ cho người nghèo có cần đóng những loại thuế nào ?