BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:            /

V/v chuyển hồ sơ chờ hưởng chế độ

. . . . . . , ngày . . .  tháng . . . năm . . . . 

 

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN HỒ SƠ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố . . . . . . . . . .

Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố………………...................... chuyển hồ sơ chờ hưởng chế độ (1) ………………………………....... của ông/bà ………………….…… …………, số sổ BHXH …………............................ đến Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……………………… để tiếp tục quản lý.

Hồ sơ gồm có:

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................

...

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận thu nhập tiền lương, tiền công mới nhất 2020

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Ghi rõ loại chế độ chờ hưởng là hưu trí hoặc trợ cấp hàng tháng.

 

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?