BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: ……………../

……….., ngày …….. tháng …… năm 20….

 

GIẤY PHÉP

ĐÀO TẠO LÁI XE

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số  ……./……./TT-BGTVT ……./……../ ……… của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của Đoàn Kiểm tra được thành lập tại Quyết định số ……………… ngày ……./……/…… của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc...................................................... ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý phương tiện và người lái,

TNG CỤC ĐƯỜNG B VIỆT NAM

1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe cho:.......................................................................................

2. Địa chỉ:..............................................................................................................................

- Điện thoại.................................................. - Fax:.................................................................

3. Cơ quan quản lý trực tiếp:..................................................................................................

4. Được phép đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe:

-Hạng:...................................................................................................................................

- Lưu lượng:..........................................................................................................................

5. Địa điểm đào tạo:...............................................................................................................

Cơ sở đào tạo lái xe phải xuất trình Giấy phép này với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

 

 

TNG CỤC TRƯNG
(Ký tên, đóng du)

Giấy phép này có giá trị đến 
ngày…..tháng…..năm…..