ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: ……………../

………….., ngày …….. tháng …… năm 20….

 

GIẤY PHÉP

ĐÀO TẠO LÁI XE

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số  ……./……./TT-BGTVT ……./……../ ……… của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của Đoàn Kiểm tra được thành lập tại Quyết định số ……………… ngày ……./……/…… của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc............................................................................ ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng............................................................................................,

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe cho:.........................................................................................

2. Địa chỉ:................................................................................................................................

- Điện thoại.................................................. - Fax:...................................................................

3. Cơ quan quản lý trực tiếp:....................................................................................................

4. Được phép đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe:

-Hạng:....................................................................................................................................

- Lưu lượng:............................................................................................................................

5. Địa điểm đào tạo:.................................................................................................................

Cơ sở đào tạo lái xe phải xuất trình Giấy phép này với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng du)

Giấy phép này có giá trị đến 
ngày…..tháng…..năm…..